معرفی کتاب: نقش آموزش مها رت‌های زندگی بر سازگاری اجتماعی

تالیف: معصومه سورگی

مشخصات نشر: تهران: دارالفنون،۱۳۹۷

موضوع: سازگاری در نوجوانان – نمونه پژوهی

در فصل اول این کتاب به تعریف مهارت‌های زندگی، تاریخچه و اهداف آن پرداخته است. سپس انواع مهارت‌های زندگی را نام برده و هریک از مهارت‌ها را تعریف کرده است در ادامه فصل، به آموزش مهارت‌های زندگی در مدرسه و آثار آن بر بهداشت روان نوجوانان اشاره و تاکید شده است.

در فصل دوم کتاب درباره سازگاری اجتماعی، فرایند سازگاری و ویژگیهای افراد سازگار(برگرفته از مقالات علمی معتبر در ایران) پرداخته شده است.

فصل سوم و پایانی کتاب اختصاص به یک مورد مطالعه (نمونه پژوهی) دارد که در یکی از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی انجام شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان (متوسطه دوره اول) تاثیر معناداری دارد.