چه می‌شد اگر چون بهار سبز می‌گشتی؟

همین دقیقه در جلو دیدگان دلتنگم

چه می‌شد اگر ثانیه‌ها محو می‌گشتند

در ابعاد بی‌حجم این سکوت سنگینم؟

۱۴۰۰/۱/۲۳