امشب، بهانه‌ها در جای خالی‌ات بی‌تاب می‌شوند

امشب تمام ثانیه ها، درباور زمان به خواب می‌روند

دانی که سر عشق در این است تا ابد

زنده بداری اش، نه چون خاطرات که از یاد می‌روند.