گشت و گذار در دیار شعر

حال مرا خوب می‌کند.

این واژه‌های نهفته در دل گلو

هردم مرا خطاب می‌کند.

با شعر؛

دستی گشوده به دامان زندگی،

با نام عشق

باری دگر؛ مرا دچار می‌کند…