وفای دلبر جانی به چند می ارزد؟

مگر توان که به قیمت بر آن بهایی زد؟

 

مرا نه آنکه در طلب غیر او ثمر باشد

به یک کرشمه و نگهش عالمی ارزد…